مطالب توسط فاگو

فاگو زیست دهم

توضیح کامل و مفهومی مطالب کتاب درسی به صورت خط به خط  مشخص کردن (بولد) کلمات و جملات کلیدی متن کتاب درسی  ترکیب مفاهیم و نکات فصل های مختلف با یکدیگر  ترکیب مطالب دهم با مطالب کتاب یازدهم  مقایسه و تعمیم مطالب مفهومی و ترکیبی با یکدیگر به همراه جداول مقایسه ای  بررسی تمام قیود […]