اگر ممکنه ایرادات کتابامونو بگو تا اونهارو رفع برطرف اصلاح ویرایش کنیم.